LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:2/5/2022 đến ngày:8/5/2022
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự Địa điểm Ghi chú

Hai 2/5

- Chào cờ, giao ban đầu tuần - Giảng dạy và học tập theo TKB chính khoá - HS tự ôn tập tại lớp ( chiều)

Ba 3/5

- Giảng dạy và học tập theo TKB chính khoá - HS tự ôn tập tại lớp ( chiều)

Tư 4/5

- Giảng dạy và học tập theo TKB chính khoá - HS tự ôn tập tại lớp ( chiều)

Năm 5/5

- Kiểm tra cuối HK II ( theo KH)

Sáu 6/5

- HS tự ôn tập tại lớp

Bảy 7/5

- Kiểm tra cuối HK II ( theo KH)

CN 8/5

- HS tự ôn tập